QString 入门

基本概念

 • QString 中存储的是 16 位的 QChar,编码为 unicode
 • QString 使用隐式共享(copy-on-write)来提高性能

一个简单案例

void firstExample()
{
  // 简单的字符串案例
  QString a("love");
  a.append(" Chess");
  a.prepend("I ");

  qDebug() << a;
  qDebug() << "a string contains" << a.length() << "characters";

  // toUpper 和 toLower 并不改变 a,而是返回一个副本
  qDebug() << a.toUpper();
  qDebug() << a.toLower();

  qDebug() << a;
}

初始化字符串

void initializeQString()
{
  // 初始化字符串
  QString str1 = "The night train";

  QString str2("A yellow rose");

  QString str3{"An old falcon"};

  std::string s1 = "A blue sky";
  QString str4 = s1.c_str(); // 要先转换成 c 风格的字符串

  char s3[] = "A deep forest";
  QString str5(s3);


  qDebug() << str1;
  qDebug() << str2;
  qDebug() << str3;
  qDebug() << str4;
  qDebug() << str5;
}

访问字符串中的字符

void getQChar()
{
  // 访问字符串元素
  QString a("Eagle");
  qDebug() << a[0]; // 可读可写
  qDebug() << a[4];
  qDebug() << a.at(0); // 只读,速度快一些
  qDebug() << a[5];
}

构建字符串

void constructQString()
{
  QString s1 = "There is %1 while roses";
  int n = 12;
  QString s2 = s1.arg(n);
  qDebug() << s1; // 原字符串模板不变
  qDebug() << s2; // 返回的新字符串

  QString s3 = "We have %2 apples and %1 oranges";
  int ap = 3;
  int og = 5;
  QString s4 = s3.arg(ap).arg(og);
  qDebug() << s4;
}

子字符串

void subString()
{
  QString str = "The night train";
  qDebug() << str.right(5);
  qDebug() << str.left(9);
  qDebug() << str.mid(4, 5); // 从编号为 4 的字符开始取,取 5 个
}

遍历字符串

# include <QTextStream>

void stringIteration()
{
  QTextStream out(stdout);
  out.setEncoding(QStringConverter::System);
  QString str = "我有一个梦想";

  // 基于范围的 for 的方法
  for (QChar qc : str) {
    out << qc << " ";
  }
  out << Qt::endl;

  // 基于 STL 遍历方法
  for (QString::iterator it = str.begin(); it != str.end(); ++it) {
    out << *it << " ";
  }
  out << Qt::endl;

  // 基于普通 for 的方法
  for (int var = 0; var < str.size(); ++var) {
    out << str.at(var) << " "; // 只读,效率比 [] 高
  }
  out << Qt::endl;
}

字符串比较

void stringCompare()
{
  int EQUAL = 0;
  QString a = "Rain";
  QString b = "rain";
  QString c = "rain\n";

  if (QString::compare(a, b) == EQUAL)
  {
    qDebug() << "a, b 相等";
  }
  else
  {
    qDebug() << "a, b 不相等";
  }

  qDebug() << "大小写不敏感的比较结果:";
  if (QString::compare(a, b, Qt::CaseInsensitive) == EQUAL)
  {
    qDebug() << "a, b 相等";
  }
  else
  {
    qDebug() << "a, b 不相等";
  }

  if (QString::compare(b, c, Qt::CaseInsensitive) == EQUAL)
  {
    qDebug() << "b, c 相等";
  }
  else
  {
    qDebug() << "b, c 不相等";
  }

  qDebug() << "删除换行之后:";
  c.chop(1); // 从尾部切除
  if (QString::compare(b, c) == EQUAL)
  {
    qDebug() << "b, c 相等";
  }
  else
  {
    qDebug() << "b, c 不相等";
  }
}

字符类型

void characterType()
{
  int digits = 0;
  int letters = 0;
  int spaces = 0;
  int puncts = 0;

  QString str = "7 white, 3 red roses.";

  for (QChar qc : str) {
    if (qc.isDigit()) {digits++;}
    else if (qc.isLetter()) {letters++;}
    else if (qc.isSpace()) {spaces++;}
    else if (qc.isPunct()) {puncts++;}
  }

  qDebug() << QString("There are %1 characters").arg(str.length());
  qDebug() << QString("There are %1 letters").arg(letters);
  qDebug() << QString("There are %1 digits").arg(digits);
  qDebug() << QString("There are %1 spaces").arg(spaces);
  qDebug() << QString("There are %1 punctuations").arg(puncts);
}

字符串类型转换

void stringConversion()
{
  QString s1 = "12";
  QString s2 = "15";
  QString s3, s4;

  qDebug() << s1.toInt() + s2.toInt(); // 字符串转整形
  int n1 = 30;
  int n2 = 40;
  qDebug() << s3.setNum(n1) + s4.setNum(n2); // 整形转字符串
}

字符串修改

void stringModification()
{
  // 会直接修改原字符串
  QString str = "Lovely";
  str.append(" season");
  qDebug() << str;

  str.remove(10, 3);
  qDebug() << str;

  str.replace(7, 3, "girl");
  qDebug() << str;

  str.clear();
  if (str.isEmpty())
  {
    qDebug() << "The string is empty";
  }
}

字符串对齐

void stringJustification()
{
  QString field1 = "Name:";
  QString field2 = "Occupation:";
  QString field3 = "Residence:";
  QString field4 = "Marital status:";

  int width = field4.size();

  qDebug() << field1.rightJustified(width, ' ') << "Roboert";
  qDebug() << field2.rightJustified(width, ' ') << "programmer";
  qDebug() << field3.rightJustified(width, ' ') << "New York";
  qDebug() << field4.rightJustified(width, ' ') << "single";
}